Campanya de rendes 2013… ja hi som

by

La campanya de la renda 2012 ja ha començat. I des del despatx us plantegem una molt atractiva tarifa ajustada als moments en que vivim. Com una imatge val més que mil paraules…

6 mesos de tarifa plana a 50 euros/mes per a joves nous autònoms:

by

La ‘tarifa plana’ es dirigirà  als joves fins a 35 anys que emprenguin un negoci.  Aquesta mesura permetrà durant 6 mesos el pagar tan sols sólo 50 euros mensuals en cotizacions.

Després dels primers mesos, s’aplicarà una reducció del 30% en las cotitzacions socials durante dos años per als homes de fins a 30 anys i fins a 35 anys per a les dones que inicien un negoci.

La Sra. Ministra Fátima Báñez va remarcar que són mesures per tal de millorar l’empleabilitat dels joves i la seva capacitat d’emprendre,  enfocant les ajudes a la recerca de que tots tinguin les mateixes oportunitats.

Finestreta única amb l’Administració ? Assessoria a Terrassa un nou enfoc…

by


M’agradaria tractar amb humor un tema en el que segurament tots ens hem trobat: la burocràcia excessiva per tràmits que al contribuient, emprenedor, autònom atabalen i fan que sembli una carrera d’obstacles el aconseguir fer tots els tràmits per tal d’iniciar una activitat…
Per això fa molt de temps que ja es parla de la finestreta única…

En els temps que corren l’humor no l’hem de perdre. Veieu aquest vídeo i digueu-nos si mai no us heu sentit identificats?


Aquest vídeo ha estat fet per: Instituto del Cine Madrid.

L’excesiva burocràcia vol ser mitigada per a no dificultar la creació d’empreses i negocis tan necessaris aquest dies i amb l’horitzó del 2014, el Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial, a través del qual es vol impulsar el canvi de model de relació entre les empreses i l’Administració aprovat el 06.09.2011. Prosseguint amb la tasca duta a terme des de 1990 per l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la Finestreta Única Empresarial (FUE) és una xarxa interadministrativa que té per objectiu facilitar la gestió dels procediments administratius de les diferents administracions públiques –central, autonòmica i local- que afecten les persones emprenedores, empresàries i intermediàries, al llarg de tot el cicle de vida de l’empresa.  I es fixa com a objectius a assolir, els següents:

 • Eliminar el 20% dels tràmits identificats en l’àmbit de la Generalitat.
 • Simplificar el 68% dels tràmits identificats que no poden ser eliminats.
 • Incorporar a la Finestra Única Empresarial, de forma multicanal, el 90% dels tràmits.
 • Aconseguir que el màxim de tràmits burocràtics siguin de resolució immediata.

 

Si voleu veure un document esquemàtic aclaridor d’aquest Pla per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial cliqueu aquí >> Finestreta Única Empresarial (FUE) .

Problemes de sorolls en la teva comunitat: què ha de fer l’administrador de la teva Comunitat? Antalia Gestió Comunitats defensa la teva comunidad de propietaris:

by

Una comunitat de propietaris, té diferents mecanismes legals per defensar-se dels sorolls molestos que afecten la bona convivència dins de la comunitat. Des d’Antalia Gestió-Comunitats, creiem que hem de diferenciar dos grans grups en què poden dividir-se els problemes de sorolls com a activitats molestes i antijurídiques.

 •     Primer grup. Quan els supòsits sorolls NO afecten la totalitat d’una Comunitat de Propietaris

Els supòsits sorolls puden estar provocats per diferents fonts-tipus: instal · lacions de qualsevol índole en locals, maquinària tant industrial com d’àmbit domèstic, música, discussions-escàndols pel propietari / s de l’immoble o el seu / s ocupant / s, que perjudiquen la bona convivència a títol individual a una o diverses persones, dins d’una comunitat, però NO a la Comunitat de Propietaris en la seva totalitat. En aquest cas, l’acció jurídica a seguir es regula en l’article 1902 del Codi Civil, CAPÍTOL II. De les obligacions que neixen CULPA O NEGLIGÈNCIA, sol · licitant la cessació d’aquests sorolls, i la indemnització dels danys i perjudicis causats.

 •     Segon Grup. Quan els supòsits sorolls afecten la totalitat d’una Comunitat de Propietaris

Quin és el tràmit a seguir a partir d’aquest moment?
Emparats per la Llei de propietat horitzontal, Llei 49/1960, de 21 de juliol, modificada per la Llei 8/1999, de 6 d’abril, preveu un procediment específic per al causant de les activitats molestes i il · lícites, on es incriben les activitats sorolloses, regulat en l’article 7.2 de la LPH, consistent en:
III. El procediment de l’article 7.2 LPH
L’article 7.2 LPH, Assenyala el primer d’aquests paràgrafs que “el president de la comunitat, a iniciativa pròpia o de qualsevol dels propietaris o ocupants, requerirà a qui realitzi les activitats prohibides per aquest apartat la immediata cessació de les mateixes, amb l’advertiment d’iniciar les accions judicials procedents “.

Per tant, i amb independència dels possibles contactes entre el veí o veïns, no regulats jurídicament, però socialment força efectius en alguns casos, serà el president de la comunitat el que insti al veí danyós a cessar en l’activitat, amb l’advertiment d’iniciar les accions oportunes.
En bastants casos sol ser el propi administrador de la comunitat de propietaris el que s’adreci al veí danyós en lloc del president, tot i que la llei res assenyala expressament sobre això. Res s’assenyala sobre la forma, però ha de constar fefaentment la realització del advertència. Però l’infractor pot persistir en la conducta, i seguir realitzant la conducta danyosa.

“Si l’infractor persisteix en la seva conducta, el president-administrador, prèvia autorització de la Junta de Propietaris, degudament convocada a aquest efecte, pot entaular en contra acció de cessació que, en el que no preveu expressament aquest article, s’ha de substanciar per mitjà del judici ordinari “.

Ja ens enquadrem en el pla judicial: fracassada la via extrajudicial (amistosa), s’insta l’acció de cessació per part del president, comptant amb l’autorització de la Junta de Propietaris. Ja no cal que sigui l’administrador, ja que és el president el que té legalment la representació de la comunitat, en judici i fora d’ell, en tots els assumptes que l’afectin, d’acord amb l’article 13.3 LPH. El subjecte passiu és l’infractor, sigui propietari o mer ocupant.

L’òrgan jurisdiccional pot, d’entrada, adoptar les mesures cautelars que consideri oportunes: “si presentada la demanda, juntament amb l’acreditació del requeriment fefaent a l’infractor i de la certificació de l’acord adoptat per la Junta de Propietaris, el jutge pot acordar amb caràcter cautelar la cessació immediata de l’activitat prohibida, sota advertència d’incórrer en delicte de desobediència. pot adoptar totes les mesures cautelars que siguin necessàries per assegurar l’efectivitat de l’ordre de cessament. La demanda s’ha de dirigir contra el propietari i, si s’escau, contra l’ocupant de l’habitatge o local “.

Per això, cautelarment, mentre se substancia el procés, l’ocupant molestador ha de deixar de tocar el piano, de realitzar l’activitat industrial, hostalera o professional posada en qüestió, sense perjudici que finalment es decideixi que realment ho és o no.
I hi haurà finalment sentència judicial que posi fi al plet i qualifiqui l’activitat desenvolupada com a molesta, insalubre, nociva o perillosa, o no.

Si la sentència és estimatòria, pot disposar, a més, del cessament definitiu de l’activitat prohibida i la indemnització de danys i perjudicis que escaigui, la privació del dret a l’ús de l’habitatge o local per temps no superior a tres anys, en funció de la gravetat de la infracció i dels perjudicis ocasionats a la comunitat. Si l’infractor no és el propietari, la sentència pot declarar extingits definitivament tots els seus drets relatius a l’habitatge o local, així com el seu immediat llançament “.

Per això, pot ser que l’activitat no es consideri: molesta, nociva, insalubre o perillosa, i pugui seguir desenvolupant adequadament. Si es considera que entra dins d’alguna d’aquestes categories, es pot disposar la cessació definitiva de l’activitat, així com la reparació dels danys oportuns, in natura en la mesura del possible, o mitjançant indemnització de danys i perjudicis, així com , en casos especialment greus, es pot privar del dret d’ús del local o habitatge per temps no superior a tres anys.

Autor: Antalia Gestió Comunitats

Aministia Fiscal i la llei 10/2010 del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme:

by

L‘amnistia fiscal permet “repatriar” capitals a Espanya que ara puguin estar en paradisos fiscals. I també aflorar capitals que estant en el territori espanyol no estaven legalment declarats, amb el pagament del 10% (en cas dels particulars) o el 8% (per a societats) i sense sanció. I se’ns planteja si això pot entrar en contradicció amb la ja existent llei 10/2012 llei del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

La Llei 10/2010 imposa uns controls per tal de restringir la facilitat de moviments de capitals provinents del blanqueig de diner negre i del terrorisme, en tots els àmbits de la societat ja proposa un seguit de mesures de càstig en cas de NO complir-la.

 • Entitats financeres en l’ingrés de bitllets de 500 € exigeixen la identificació de què fa l’ingrés amb el DNI, l’extracció d’efectiu superior a 1500 € per “finestreta” exigeix ​​el DNI del qual fa l’extracció dels diners, etc … mesures que vénen afectant a tots els usuaris de comptes corrents en entitats financeres situades a Espanya.
 • Així també els assessors fiscals, comptables es veuen obligats a complir una sèrie de formalitats obligatòries que dimanen de la llei 10/2012, com són: acreditar una formació adequada de forma anual dels directors i de l’staff (empleats) dels despatxos, en els següents punts:
 1. Obligació de diligència deguda respecte als clients. El que comporta un protocol i una sèrie de procediments: identificació dels clients, coneixement del seu negoci, identificació del titular real, seguiment del negoci del client, avaluació del risc, etc.
 2. Examen de qualsevol operació que pugui ser de “dubtosa procedència”, conservació de la documentació i abstenció de dur a terme operacions sospitoses.
 3. Comunicació al Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de capitals (SEPBLAC) de qualsevol indici d’operació procedent del blanqueig o finançament del terrorisme i col · laboració amb el SEPBLAC.

Totes aquestes qüestions, i algunes més, cal complir-les ja que es castiga l’incompliment de forma administrativa: Infraccions molt greus, greus i lleus, i també existeix responsabilitat penal (art. 301 i altres del Codi Penal).
Cal aclarir que el delicte de blanqueig de capitals no és només el fet de fer aflorar béns procedents d’una activitat il · lícita, sinó també l’ocultació o l’encobriment de l’origen il · lícit d’aquests.

Les conseqüències de l’incompliment de la llei 10/2012 que en els casos molt greus poden derivar en delicte penal i inclou a les assessories fiscals, i comptables  com a subjectes obligats per aquesta Llei

Aquelles persones que ja estaven sent investigades, per la hisenda pública espanyola, no entren en el paraigua de la recentment anunciada “amnistia fiscal”. La resta de subjectes passius es poden acollir.

Amb la llei de AMNISTIA FISCAL, aquestes exigències de control per part dels assessors fiscals i comptables, queden transitòriament rellevades perquè la “dubtosa procedència” de les operacions ja no es qüestiona.

Oportunitat tributària: el govern anuncia una “amnistia” fiscal per repatriar capital

by

La “amnistia” fiscal, tracta de fomentar que el capital (diners ara a l’estranger) que retorni a Espanya o capital ocult (diners no subjecte a impostos) dins del país quedi exonerat de qualsevol penalització o sanció, en ser aflorat.El Govern actuarà en tres fronts:

1. – S’establirà un tipus especial del 8% per a la repatriació de dividends o rendes derivades de   vendes d’actius.
2. – Les persones físiques tindran un programa temporal per declarar a Espanya actius no declarats dins i fora d’Espanya fins al 30 de novembre.
3. – S’aprova altre gravamen especial ara empreses i persones físiques que només hauran de pagar el 10% del capital aflorat.

Aquestes tres mesures van dirigides a incrementar la base de contribuents, que s’ha reduït molt en els últims anys per la crisi i posar fi a la situació actual en què gran quantitat d’empreses tributa a l’estranger encara que estiguin radicades a Espanya.

tabla de ingresos tributarios 2012

Assessoria a Barcelona facil.lita el calendari oficial 2012 del contribuyent:

by

Antalia Gestió Empresarial, s.l. us facilita a sol un click l’enllaç del Calendario Oficial del Contribuyente per a l’exercici 2012 que ha portat a terme l’Agència Tributària.

Enllaç>> Calendari Oficial del Contribuent: 2012

per facilitar-los el recordatori de totes les nostres obligacions fiscals, organitzat per mesos.

Felices Festes i un pròsper 2012

by
Felices Festes i un pròsper 2012

Felicitem les festes a tots els nostres amics i clients d’ANTALIA.

FELIÇ ANY 2012!!

Per començar amb bon peu el nou exercici, oferim el calendario-2012.

by

Perquè comencem tots amb bon peu us regalem un calendari de 2012, amb les festivitats incloses. El treball cal planificar-lo amb temps, per això hem d’afrontar la planificació del año 2012, amb les novetats anunciades ja pel nou executiu.

Atenció: els ponts passen al DILLUNS!

Per obtenir-ho, és suficient amb clicar aquí –> calendari. I també us adjuntem una imatge del mateix.

Bon inici d’any i Felices Festes, us desitgem els integrants de l’equip humà de,

Antalia Gestió Empresarial, s.l.

Reforma parcial de la Llei de Societats de Capital 25/2011 a partir del 01.01.2012

by

Bé, ja estem a punt d’estrenar la Reforma Parcial de la Llei de Societats de Capital, aprobada i publicada pel BOE el 01.08.2011. Per a que tots poguem tenir el text complet, posem aquí l’enllaç amb el text íntegre de la esmentada Reforma –> clic aquí.

 

Per a tots els que vulguin saber en què ens afecta aquesta Reforma de la recent Llei de Societats de Capital, en breu passarem a comentar part del seu contingut.