Podem encaixar en la teva comunitat, aportant-te soport en aspectes clau que reduiran el cost de les despeses de la teva comunitat. Tenim un pack de serveis que s’ajusten al teu perfil:

  • Convocar i moderar les reunions ordinàries.
  • Redacció, certificació i enviament d'actes.
  • Confeccionar els comptes anuals.

LLISTAT DE SERVEIS DEL PACK COMPTABLE COMUNITATS

  • Confeccionar els pressupostos anuals.
  • Gestió, cobrament de rebuts i seguiment de pendients.
  • Emissió i cobrament de provisions de fons ordinaris i derrames.
  • Factures pendents de pagaments.
  • Obertura i seguiment del compte corrent obert a nom de la comunitat de propietaris, centralitzant tota la gestió de cobrament de rebuts, reclamacions, rebuts pendents de la finca d’una forma dinàmica i àgil amb un soport informàtic avançat.
  • Control de pagaments a efectuar per compte de la comunitat.
  • Gestió davant d’organismes oficials (contribucions, serveis i subministraments, industrials etc.…)